ali روحی
روحی کریمخان
سلام شعبه ششم گروه روحی
ایران / تهران
150 هزار تومان از 200 میلیون تومان
%1 پیشرفت

6 نفر حامی شدند
120 روز باقی مانده

توضیحات ...dfgfgh


تنها اعضای سایت قادر به ارسال دیدگاه میباشند.
حمایت !
ظرفیت تمام !
حمایت با مبلغ 10 هزار تومان

هدیه یک غذا به کودکان کار

5 نفر حامی شدند
-5 تعداد باقیمانده

حمایت !
ظرفیت تمام !
حمایت با مبلغ 100 هزار تومان

یک روز میهمان روحی باشید

1 نفر حامی شدند
-1 تعداد باقیمانده

حمایت !
ظرفیت تمام !
حمایت با مبلغ 200 هزار تومان

دعوت به افتتاحیه روحی

0 نفر حامی شدند
0 تعداد باقیمانده

حمایت !
ظرفیت تمام !
حمایت با مبلغ 500 هزار تومان

روز تولدتان میهمان روحی به همراه سه نفر از دوستان

0 نفر حامی شدند
0 تعداد باقیمانده

حمایت !
ظرفیت تمام !
حمایت با مبلغ 1000 هزار تومان

ثبت نام شما بر روی کاشی رستوران

0 نفر حامی شدند
0 تعداد باقیمانده